Ochrona Danych Osobowych

Jako SunMax Beata Rychlicka w świetle przepisów prawa jesteśmy administratorem Państwa danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz z obowiązującymi przepisami.

 aństwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

1) zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO, podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonaniem umowy”);

2) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych:

  – wystawienie dokumentu finansowo-księgowego

3) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes);

4) marketingu bezpośredniego, o ile udzielą Państwo na to zgodę przez okres do 5 lat od ustania umowy.

Warunkiem dokonania transakcji zakończonej wystawieniem faktury VAT jest podanie nam imienia i nazwiska, adresu zamieszkania. Konieczność podania w/w wymienionych danych wynika z przepisów prawa (wystawienie dokumentu finansowo księgowego).

Państwa dane będą przekazywane tylko jednostkom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

1) sprostowanie (poprawienie) danych;

2) usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie;

3) ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku);

4) dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych);

5) przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa (w zakresie określonym w art. 20 RODO).

Z tych praw mogą Państwo skorzystać, przesyłając wniosek na adres ul. Długa 1, 76-150 Darłowo lub adres e-mail: biuro@sunmax.pl.

Aby mieć pewność, że są Państwo uprawnieni do złożenia wniosku, możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.

Zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia mogą Państwo skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez nas Państwa danych oraz od celu ich przetwarzania.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, iż istnieją:

1) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub

2) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli wykorzystanie przez nas Państwa danych nie jest konieczne do wykonania umowy, realizacji obowiązku prawnego lub nie stanowi naszego prawnie uzasadnionego interesu, możemy prosić o wyrażenie zgody na określone sposoby wykorzystania Państwa danych. Udzieloną nam zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać (nie będzie to wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody).

Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Nasze dane kontaktowe:

SunMax Beata Rychlicka

ul. Długa 1

76-150 Darłowo

NIP: PL6762183410

Tel.: 793 92 91 92

e-mail: biuro@sunmax.pl